Nori tapti LASMEDA nariu?

LASMEDA NARIAIS GALI BŪTI:

  • Lietuvos res­pu­bli­kos pi­lie­čiai;
  • Asmenys tu­rin­tys ma­sa­žuo­to­jo ar ki­tą me­di­ci­ni­nę spe­cia­ly­bę;
  • Re­gė­ji­mo negalios žmonės (turintys nustatytą nedarbingumo lygį).

Tiktai vi­suo­ti­nio LAS­ME­DA na­rių su­si­rin­ki­mo sprendimu į LAS­ME­DA na­rius taip pat ga­li bū­ti priim­ti ir silp­na­re­giai, ne­tu­rin­tys regėjimo negalios (neturintys invalidumo).

Reikalingi dokumentai:

  • Pra­šy­mas priim­ti į LAS­ME­DA na­rius;
  • Re­gė­ji­mo negalią patvirtinančiu dokumentu (Neigaliojo pažymėjimo) kopija;
  • Di­plo­mo ar ki­to do­ku­men­to, pa­tvir­ti­nan­čio me­di­ko pro­fe­si­ją kopija;
  • Lietuvos respublikos piliečio paso ko­pi­ja.

Visus išvardintus dokumentus reikia pristatyti LAS­ME­DA pir­mi­nin­kui (adresu: Labdarių g. 5, Vilnius. arba el. paštu: info@lasmeda.lt).

Prašymas bus pateiktas ta­ry­bai (ar­ba vi­suo­ti­niam LAS­ME­DA na­rių susirinkimui) ga­lu­ti­niam spren­di­mui priim­ti. Nau­jas na­rys įgy­ja vi­sas na­rio tei­ses, su­mo­kė­jęs stojamąjį mokestį.